Ngày Hôm Nay : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 161 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 119 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 164 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 109 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 30 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Bai Khac...