Ngày Hôm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trể ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 174 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Mây nhiều ... Gió 19 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 228 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời tot ... Gió lặng 5 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 158 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 313 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 341 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió 19 km/giờ 291 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 307 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 22 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 334 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 296 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 346 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 330 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 194 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 277 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 336 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Bai Khac...